Board logo

标题: 原海军鱼雷快艇三大队战友衢州聚会之告别篇 [打印本页]

作者: 快艇兵    时间: 2018-1-7 21:24     标题: 原海军鱼雷快艇三大队战友衢州聚会之告别篇

视频:原海军鱼雷快艇三大队战友衢州聚会之告别篇http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4MDk3NjQ5Ng==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
欢迎光临 三都岛论坛 (http://sandudao.com:808/bbs/) Powered by Discuz! 7.2